Gionee M12 Bands

2G B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
3G B1 (2100), B8 (900)
4G B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700), B40 (2300)
5G No

Coverage in Sudan

2G B3 (1800)B8 (900)
3G B1 (2100)
4G B1 (2100)
5G No

Operators of Sudan

2G 3G 4G 5G
Sudani B3 (1800) B1 (2100) No No
MTN B8 (900) B1 (2100) No No
Zain B8 (900) B1 (2100) B1 (2100) No