Gionee M12 Bandas

2G B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
3G B1 (2100), B8 (900)
4G B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700), B40 (2300)
5G No

Cobertura em Guinea-Bissau

2G B3 (1800)B8 (900)
3G No
4G No
5G No

Operadores de Guinea-Bissau

2G 3G 4G 5G
MTN B3 (1800)B8 (900) No No No
Orange B2 (1900)B8 (900) No No No