Blackview BV4900 Pro Bands

2G B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
3G B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100), B5 (850), B8 (900)
4G B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B40 (2300)
5G No

Coverage in Mauritius

2G B8 (900)
3G B1 (2100)
4G B3 (1800)
5G No

Operators of Mauritius

2G 3G 4G 5G
Emtel B8 (900) B1 (2100) B3 (1800) No
Orange B8 (900) B1 (2100) B3 (1800) No